language: ENGLISH
Иново Статус Графикон
16.07.2019/ 36.2590 ден.
Иново Статус Котација
до 100.000,00 ден.3.5%
од 100.001,00 до 500.000,00 ден.3.0%
од 500.001,00 до 1.000.000,00 ден.2.5%
од 1.000.001,00 до 3.000.000,00 ден.2.0%
од 3.000.001,00 до 5.000.000,00 ден.1.5%
над 5.000.001,00 ден.1.0%
цена за купување удели36.2590
цена за откуп на удели36.2590
 
цените се валидни за акции до 16.07.2019
Иново Статус Новости
Иново Статус Калкулатор
од

во

сума

ИЗВОР НБРМ
 
  • http://innovostatus.com.mk/Editor/scripts/ugg173.asp