language: ENGLISH
Иново Статус Графикон
29.07.2021/ 37.1493 ден.
Иново Статус Котација
до 100.000,00 ден.3.5%
од 100.001,00 до 500.000,00 ден.3.0%
од 500.001,00 до 1.000.000,00 ден.2.5%
од 1.000.001,00 до 3.000.000,00 ден.2.0%
од 3.000.001,00 до 5.000.000,00 ден.1.5%
над 5.000.001,00 ден.1.0%
цена за купување удели37.1493
цена за откуп на удели37.1493
 
цените се валидни за акции до 29.07.2021
Иново Статус Новости
Иново Статус Калкулатор
од

во

сума

ИЗВОР НБРМ
 
  • http://innovostatus.com.mk/Editor/scripts/ugg173.asp