language: ENGLISH
ИЗВЕШТАИ 
Друштвото за управување со инвестициски фондови изготвува и доставува ревидирани годишни финансиски извештаи за секој фонд со кој управува.

Друштвото за управување со инвестициски фондови доставува до Комисијата и до вложувачите на фондот ревидирани годишни финансиски извештаи за секој фонд со кој управува во рок од три месеци од усвојување на завршната сметка на фондот.

Друштвото за управување со инвестициски фондови подготвува и квартални финансиски извештаи за секој фонд со кој управува и истите и ги доставува на Комисијата и до вложувачите на фондот во рок од два месеци од изминување на кварталот.

Друштвото истите ги доставува и до вложувачите по е-маил адреса наведена во Барањето за купување на документи за удел, а во истиот рок ги објавува во најмалку еден дневен весник, како и на интернет страната на Друштвото.
 
 
ПОЛУГОДИШНИ РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИНОВО СТАТУС АКЦИИ -2011 ГОДИНА
 
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам