language: ENGLISH
ИНВЕСТИЦИОНА СТРАТЕГИЈА 
При инвестирање на средствата на Фондот, а со намера остварување на поставените цели и политика, Друштвото ќе ги почитува принципите на:
 • профитабилност,
 • ликвидност,
 • диверзификација на ризикот при вложување на средствата на фондот,
 • транспарентност,
 • заштита на интересите на странките,
 • совесност,
 • професионалност,
 • доверливост,
 • тајност на податоците,
 • непристрасност,
 • неутралност и
 • постапување со внимание на добар  стопанственик.
 • http://innovostatus.com.mk/Editor/scripts/ugg173.asp