language: ENGLISH
ЗА НАС 
На ден 08.08.2007 година со Решение бр.07-1562/6, Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје, доби одобрение за основање донесено од Комисијата за хартии од вредност.
Седиштето на Друштвото е на ул. Македонија бр.27/2-13.
Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е регистрирано во Трговскиот Регистар на ден 21.08.2007 година.
Новиот Статут на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е донесен на 26.03.2013 година со Одлука бр.02-29/1, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. УП 1 08-15 oд 24.04.2013 година

Сопственик на друштвото е:

ЕЈ СИ ЕМ Консулт ДОО Софија, Р. Бугарија

Основната главнина на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје изнесува 217.654 евра .

Предмет на работење на Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е:
- Управување со имотот на Фондот односно вложување на парични средства во свое име а за сметка на сопствениците на удели, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот;
- Рекламирање и продажба на удели во инвестицикиот фонд;
- Водење на деловни книги,сметки и изготвување на финансиски извештаи;
- Воспоставување и одржување односи со вложувачите;
- Утврдување на вредноста на имотот и пресметка на цената на уделот на инвестицискиот фонд;
- Усогласување на работењето на Друштвото за управување со Законот,Статутот и Проспектот на Фондот;
- Објавувања и известувања на акционерите и сопствениците на удели;
- Распределба на добивката  на инвестицискиот фонд;
- Издавање и откуп на удели;
- Водење регистар на сопствениците на удели,односно акционерите;
- Друштвото за управување може и да врши и работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент-сопственик на портфолио како и работи на инвестиционо советување на клиенти во цогласно со Законот,Статутот и Проспектот на Фондот;

Друштвото е должно управувањето со Фондот да го врши со внимание на добар стопанственик, да  се придржува на начелата на совесност и чесност, навремено и целосно да ги исполнува сите права и обврски предвидени со Законот, Проспектот и Статутот на Фондот.

Друштвото при извршување на работењето ќе се придржува на сите законски ограничувања, забранети дејства и судир на интереси, а се со цел остварување на интересите на сопствениците на удели во Фондот.

Друштвото е одговорно за вршење на дејноста на управување со Фондот во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот. Друштвото одговара за штетата причинета на сопствениците на удели во Фондот за делување спротивно на одредбите од Законот, подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот.

Друштвото одговара за правните работи склучени во свое име и за сметка на сопствениците на удели во Фондот, со целокупниот свој имот.
Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје управува со Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ со цел здружување на парични средства наменети за инвестирање од домашни и/или странски физички и/или правни лица преку јавен повик, со кои за сметка на инвеститорите управува Друштвото, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Новиот Статут на Фондот е донесен со Одлука бр.02- од 26.03.2010 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број 08-16 oд 28.04.2010 година.

Новиот Проспект на Фондот е донесен со Одлука бр.02- од 26.03.2010 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број 08-16 oд 28.04.2010 година.

Фондот се основа на неопределено време.

 
КОНТАКТ

телефон:                    ++389 (0)2 3298 674 ,                                  факс: ++389 (0)2 3298 675
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам