language: ENGLISH
ЗА НАС 
На ден 08.08.2007 година со Решение бр.07-1562/6, Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје, доби одобрение за основање донесено од Комисијата за хартии од вредност.
Седиштето на Друштвото е на ул. Македонија бр.27/2-13.
Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е регистрирано во Трговскиот Регистар на ден 21.08.2007 година.
Новиот Статут на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е донесен на 27.09.2021 година со Одлука бр.02-82/1, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. УП 1 08-143 oд 15.10.2021 година

Сопственик на друштвото е:

ЕЈ СИ ЕМ Консулт ДОО Софија, Р. Бугарија

Основната главнина на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје изнесува 217.654 евра.

Предмет на работење на Друштвото за управување со отворени и затврени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е:
- Управување со имотот на Фондот односно вложување на парични средства во свое име а за сметка на сопствениците на удели, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот;
- Рекламирање и продажба на удели во инвестицикиот фонд;
- Водење на деловни книги,сметки и изготвување на финансиски извештаи;
- Воспоставување и одржување односи со вложувачите;
- Утврдување на вредноста на имотот и пресметка на цената на уделот на инвестицискиот фонд;
- Усогласување на работењето на Друштвото за управување со Законот,Статутот и Проспектот на Фондот;
- Објавувања и известувања на акционерите и сопствениците на удели;
- Распределба на добивката  на инвестицискиот фонд;
- Издавање и откуп на удели;
- Водење регистар на сопствениците на удели,односно акционерите;
- Друштвото за управување може и да врши и работи на инвестиционо советување на клиенти во согласно со Законот,Статутот и Проспектот на Фондот;

Друштвото за управување е должно управувањето со Фондот да го врши со внимание на добар стопанственик, да  се придржува на начелата на совесност и чесност, навремено и целосно да ги исполнува сите права и обврски предвидени со Законот, Проспектот и Статутот на Фондот.

Друштвото за управување  при извршување на работењето ќе се придржува на сите законски ограничувања, забранети дејства и судир на интереси, а се со цел остварување на интересите на сопствениците на удели во Фондот.

Друштвотоза управување е одговорно за вршење на дејноста на управување со Фондот во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот. Друштвото одговара за штетата причинета на сопствениците на удели во Фондот за делување спротивно на одредбите од Законот, подзаконските прописи, Статутот и Проспектот на Фондот.

Друштвото за управување одговара за правните работи склучени во свое име и за сметка на сопствениците на удели во Фондот, со целокупниот свој имот.
Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје управува со Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС АКЦИИ со цел здружување на парични средства наменети за инвестирање од домашни и/или странски физички и/или правни лица преку јавен повик, со кои за сметка на инвеститорите управува Друштвото за управување, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Новиот Статут на Фондот е донесен со Одлука бр.02- 84/2 од 29.09.2021 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број 08-128 oд 15.10.2021 година.

Новиот Проспект на Фондот е донесен со Одлука бр.02-85/2 од 29.09.2021 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број 08-127 oд 15.10.2021 година.

Фондот се основа на неопределено време.

 
КОНТАКТ

телефон:                    ++389 (0)2 3298 674 ,                                  факс: ++389 (0)2 3298 675
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам