language: ENGLISH
ЗА НАС 
На ден 08.08.2007 година со Решение бр.07-1562/6, Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје, доби одобрение за основање донесено од Комисијата за хартии од вредност.
Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје е со организациски облик-правен облик-05.5-акционерско друштво
Седиштето на Друштвото  за управување е на ул. Oрце Николов бр.20/1-3, 1000 Скопје

Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е регистрирано во Трговскиот Регистар на ден 22.06.2007 година.
Основната главнина на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје изнесува 297.654 евра по среден курс на НБРМ.
Mнозински сопственик на Друштвото за управување (со квалификувано учество) е: ЕЈ СИ ЕМ Консулт ДОО Софија, Р. Бугарија
Основната главнина на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје изнесува 297.654 евра по среден курс на НБРМ.Членови на Одборот на директори на  Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е селден:Миа Стефановска Зографска-извршен член, Главен Извршен директорБлагоја Митров-извршен член-Извршен директорИвелина Иванова, незивршен член-Претседател,Олга Јорданова-неизвршен независен  членЈордан Цанов-неизвршен член

Новиот Статут на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје е донесен на 16.01.2023 година со Одлука бр.02-02/1, а одобрен од Комисијата за хартии од вредност, со Решение бр. РА 1 08-13 oд 27.02.2023 година

Друштвото за управување врши работи на управување со инвестициски фондови и тоа:

1.      управување со имотот на инвестициските фондови;

2.      рекламирање на инвестициските фондови и продажба на удели во отворените инвестициски фондови;

3.      административни работи кои се однесуваат на:

-          водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи;

-          воспоставување и одржување на односи со вложувачите;

-          утврдување на вредноста на имотот на инвестицискиот фонд и пресметка на цената на уделот;

-          усогласување на работењето на Друштвото за управување со законите и други прописи;

-          објавување и известување на сопствениците на удели;

-          распределба на добивката на инвестицискиот фонд;

-          издавање и откуп на удели во отворените инвестициски фондови и

-          водење регистар на сопствениците на удели.

Друштвото за управување  има дозвола за работење од Комиисјата за хартии од вредност да врши работи на инвестициско советување при вложување во хартии од вредност во согласност со закон.       

Друштвото за управување  има дозвола за работење од Комиисјата за хартии од вредност да врши работи на управување со индивидуално портфолио  при вложување во хартии од вредност во согласност со закон.       

Депозитарна банка на Фондот е НЛБ Банка АД Скопје со седиште на бул. Мајка Тереза бр 1, 1000 , Скопје, за која е добиено одобрение од Комисија за хартии од вредност со Решение бр. 07-2483/10 oд 31.10.2007 година.

Банката е регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија под даночен број 4030993191133, ЕМБС 4664531 со седиште на територијата на Република Северна Македонија и има добиено согласност од Народната Банка на Република Македонија за вршење на активноста чувар на имот: Решение бр. 1849 од 11.03.2008 година.

Депозитарната банка со која има склучено договор за вршење работи на субдепозитарна банка е Nova Ljubljanska banka d.d. – Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia.

Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје управува со Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНАСИРАН и со Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР се  со цел здружување на парични средства наменети за инвестирање од домашни и/или странски физички и/или правни лица преку јавен повик, со кои за сметка на инвеститорите управува Друштвото за управување, во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот.

Новиот Статут на Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНАСИРАН е донесен со Одлука бр.02- 197/2 од  15.12.2022 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број 08-341 oд 23.01.2023 година.

Новиот Проспект на Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС БАЛАНАСИРАН е донесен со Одлука бр.02-198/2 од 15.12.2022 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број 08-341 oд 23.01.2023 година.
 

Статут на Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР е донесен со Одлука бр.02- 189/2 од  07.12.2022 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број број 08-7/8 oд 23.12.2022 година.

Проспект на Отворен инвестициски фонд ИНОВО СТАТУС СОЛАР е донесен со Одлука бр.02-190/2 од 07.12.2022 година од Одбор на директори, кој е одобрен од Комисија за хартии од вредност, со Решение УП 1 број 08-7/8 oд 23.12.2022 година.

Друштво за сметководствени услуги и финансиски консалтинг Инвестко ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 6118011, датум на основање  на 05.06.2006 година и упис во ЦР со седиште на ул. Јуриј Гагарин бр.16/1-3, 1000 Скопје, претставувано од управителот Сузана Кузманоска. Бидејќи станува збор за ДООЕЛ нема орган на управување. Наведеното правно лице е овластено да извршува административни работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи за сметка на Друштвото за управување, а на основа на добиена согласност од Комисија на хартии од вредност со Решение УП 1 број 07-2 од 07.12.2009 година.

 

ПРЕГЛЕД НА РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Вид на ризик

Степен на влијание

Пазарен ризик

Висок

Каматен ризик

Низок

Кредитен ризик

Среден

Ликвиден ризик

Среден

Валутен ризик

Среден

Ризик од промена на даночните прописи

Низок

Политички ризик

Низок

 
КОНТАКТ

телефон:                    ++389 (0)2 3298 674 ,                                  факс: ++389 (0)2 3298 675
е-маил: info@innovostatus.com.mk
ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам