language: ENGLISH
ПОРТФОЛИО 

Друштвото за управување ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

-Акции- преносливи хартии од вредност кои котираат или со нив се тргува на берза или на друг регулиран пазар;

-Инвестициски фондови- Удели или акции на инвестициски фондови регистрирани во Република Северна Македонија или држави кои се членки или не се членки на ЕУ и на САД, Кина, Индија, Бразил, Русија ОЕЦД под услови кои се предвидени со Законот;

- Пари на сметки.

 

 Средствата на Фондот ќе бидат инвестирани во хартии од вредност на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територија на следните земји:

3.2.1.Република Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија

3.2.2 Држави во Европа кои се членки  на Европската Унија, CEFTA и OECD

3.2.3.САД–Соединети Американски држави

3.2.4.Бразил, Русија, Индија и Кина

 

Вид на инструмент

Процент од портфолиото

минимум

максимум

Акции на компании кои произведуваат соларна енергија или опрема за производство на соларна енергија

80%

100%

Акции на Македонска берза

5%

20%

Инвестицисиски фондови – кои инвестираат во сончева енергија

0%

10%

Пари на сметка

0%

15%

ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА КОРИСТИ ВЕБ КОЛАЧИЊА "Cookies"

Користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да го подобриме Вашето идно искуство при користењето на нашата веб-страница.

Прифаќам